Διαχειριστής Κεφαλαίων

Διαχειριστής Κεφαλαίων Meaning:

Διαχείριση Κεφαλαίων έχει οριστεί ευρέως ως η διαδικασία διαχείρισης και παρακολούθησης των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, για λογαριασμό των ατομικών και εταιρικών πελατών. Ένας διαχειριστής περιουσιακού στοιχείου είναι συνήθως ένα τμήμα μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με τη διατήρηση και την εποπτεία ενός μεμονωμένου πελάτη ή οικονομικό χαρτοφυλάκιο μιας εταιρικής επιχείρησης.. Ένας διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων διατηρεί, λειτουργεί και διαθέτει το σύνολο του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων με τον πιο αποδοτικό τρόπο, για λογαριασμό των πελατών του.


Διαχειριστής Κεφαλαίων Example:

Ένας διαχειριστής Κεφαλαίων ενσωματώνει την ισορροπία του κόστους, των κινδύνων και των ευκαιριών, έναντι επιθυμητή απόδοση, προκειμένου να επιτευχθούν οι οικονομικοί στόχοι του πελάτη. Ο γενικός στόχος του διαχειριστή Κεφαλαίων είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πελατών. Διαχειριστές Κεφαλαίων και οι εταιρείες διαχείρισης Κεφαλαίων κάνει ενδελεχή έρευνα και ανάλυση αγοράς, προκειμένου να καθορίσει τις καλύτερες επενδύσεις για να κάνουν για λογαριασμό των πελατών τους, ενώ παράλληλα προσφέρει κορυφαία επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών εντός του κανονιστικού πλαισίου της χώρας όπου δραστηριοποιούνται.