Επενδύσεις

Επενδύσεις Meaning:

Στην ορολογία του των καταθέσεων, ο όρος Επενδυτική αναφέρεται στη διαδικασία της διάθεσης πόρων για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου με την προσδοκία να λάβει μελλοντικά κέρδη. Κέρδη που μπορεί να προέρχονται από επενδύσης περιουσιακων στοιχείων μπορεί να είναι υπό τη μορφή τόκων, εισόδημα ή εκτίμηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου.


Επενδύσεις Example:

Για παράδειγμα, μια οικονομική επένδυση θα μπορούσε να γίνει σε μέσα τα οποία περιλαμβάνουν πιστοποιητικά καταθέσεων, μετοχές, ομόλογα, παράγωγα και ξένα νομίσματα. Οι επενδύσεις θα πραγματοποιούνται συχνά όταν ένα άτομο ή εταιρεία διαθέτει επιπλέον ρευστά διαθέσιμα που επιθυμεί να αποκτήσει απόδοση. Οι επενδυτικές αποφάσεις βασίζονται συνήθως στην ανάλυση της σκοπούμενης επένδυσης του ενεργητικού, όχημα ή όργανο που αξιολογεί το βαθμό του κινδύνου σε σχέση με την αναμένομενη επιστροφή από την υλοποίηση της επένδυσης. Ως παράδειγμα της ανάλυσης επενδύσεων, η αναμενόμενη απόδοση από την επένδυση σε ένα πιστοποιητικό καταθέσεων θα ήταν ο τόκος που υποσχέθηκε στον επενδυτή, ενώ ο κίνδυνος θα περιλαμβάνει τις πιθανότητες αθέτησης από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ότι τα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα σε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε η απώλεια τόσο του αρχικού κεφαλαίου και τυχόν συσσωρευμένων τόκων.